Sunday, May 29, 2011

Bible Sharing Online blog

Please be advised that my latest posting of our Daily Gospel is now at biblesharingonline.wordpress.com

Please click this link and you will be redirected to the site. I encourage you to share your reflection in Tagalog or English, English or Tagalog or Taglish.

May God continue to shower you with abundant blessings!

Ed

Wednesday, May 18, 2011

Bible sharing online blog

Hi there, 


Please be advised that my latest posting of our Holy Gospel can be found at biblesharingonline.wordpress.com


Sorry for the inconvenience this might have caused you. 


Thank you and God bless. 


Ed 

Thursday, May 12, 2011

The Living Bread. Our Gospel for May 12, 2011


John 6:44-51

Jesus said to the crowds:
“No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day. 
It is written in the prophets:
They shall all be taught by God.  Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. Not that anyone has seen the Father except the one who is from God; he has seen the Father.  Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life.  I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died; this is the bread that comes down from heaven so that one may eat it and not die.  I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my Flesh for the life of the world.”

Tinapay na Buhay.

Juan 6:44-51

44Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at ibabangon ko siya sa huling araw. 45Nasusulat sa aklat ng mga propeta: At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat isa nga na nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. 46Ito ay hindi dahil sa nakita ng sinuman ang Ama. Ang tanging nakakita sa Ama ay siya na mula sa Diyos. 47Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo: Siya na sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. 48Ako ang tinapay ng buhay. 49Ang inyong mga magulang na kumain ng tinapay sa ilang ay nangamatay na. 50Ito ang tinapay na bumabang mula sa langit. Maaaring kumain nito ang sinuman at hindi mamamatay. 51Ako ang tinapay na buhay na bumaba mula sa langit. Ang sinumang makakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman. Ito ang aking ibibigay para sa buhay ng sanlibutan.

Wednesday, May 11, 2011

The will of the Father. Our Gospel for May 11, 2011

John 6:35-40
Jesus said to the crowds,
“I am the bread of life;
whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. But I told you that although you have seen me,
you do not believe. Everything that the Father gives me will come to me,
and I will not reject anyone who comes to me, because I came down from heaven not to do my own will but the will of the one who sent me. And this is the will of the one who sent me,that I should not lose anything of what he gave me, but that I should raise it on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him may have eternal life, and I shall raise him on the last day.”

Ang Kalooban ng Ama
Juan 6:35-40 
Sinabi ni Jesus sa kanila:Ako ang tinapay ng buhay. Siya na lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Siya na sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.
Sinabi ko sa inyo, na nakita rin ninyo ako at hindi kayo sumampalataya. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Siya na lalapit sa akin ay hindi ko itataboy kailanman. Ito ay sapagkat ako ay bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin: Wala akong iwawaglit sa lahat nang ibinigay niya sa akin ngunit ibabangon siya sa huling araw. Ito ang kalooban niya na nagsugo sa akin: Ang bawat isa na nakakakita sa Anak at sumasampalataya sa kaniya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibabangon ko siya sa huling araw.

Tuesday, May 10, 2011

Bread from Heaven. Our Gospel for May 10, 2011

John 6:30-35

The crowd said to Jesus:
“What sign can you do, that we may see and believe in you? What can you do?
Our ancestors ate manna in the desert, as it is written:
He gave them bread from heaven to eat.”
So Jesus said to them,
“Amen, amen, I say to you,
it was not Moses who gave the bread from heaven; my Father gives you the true bread from heaven.
For the bread of God is that which comes down from heaven
and gives life to the world.”
So they said to Jesus,
“Sir, give us this bread always.”
Jesus said to them, “I am the bread of life;
whoever comes to me will never hunger,
and whoever believes in me will never thirst.”

Tinapay mula sa Langit.

Juan 6:30-35

 30Sinabi nga nila sa kaniya: Ano ngayon ang tandang gagawin mo upang makita namin at sumampalataya kami sa iyo? Ano ang gagawin mo? 31Ang mga ninuno namin ay kumain ng mana sa ilang. Katulad ng nasusulat: Binigyan niya sila ng tinapay na kakainin na nagmula sa langit.
  
 32Sinabi nga ni Jesus sa kanila: Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo: Hindi kayo binigyan ni Moises ng tinapay mula sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. 33Ito ay sapagkat ang tinapay ng Diyos ay siya na bumabang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan.

  
 34Kanila ngang sinabi sa kaniya: Panginoon, bigyan mo kami ng tinapay na ito.

  
 35Sinabi ni Jesus sa kanila: Ako ang tinapay ng buhay. Siya na lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Siya na sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.